НачалоКонкурсСтихотворение

Стихотворение

Хоталич – величествен и древен! Хоталич – величествен и древен,крепост съхранила историята наша!Всяка каменна стена,разказва хиляди неща!Всеки камък е късче…
Хоталич Топла светлина залива старите развалини и така ни път пробива към отминалите дни. Там, където вековете са оставили следа.…
„Хоталич – моето пътуване в Средновековието” Зачетох се във книга стара за Хòтел някой в миналото писал. Крепост ли е…
Да видиш Хоталич, таз крепост вековна - Аз знам, че за българин туй е наслада чутовна, Видяното там ще остане…
ДОКОСНАТО МЪЛЧАНИЕ СЕНКИ... Онази църква вече не трепти, а свещите отдавна прегоряха. Души и кости... дим ли ги изви, че…
Старата крепост От векове там горе, ти стоиш над град, прегърнат от Росица, и сякаш пак над него бдиш като…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.