Анкета

В периода от 20.02.2012г. до 20.02.2014г. в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”беше реализирано: Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа…

Официално откриха Средновековния град и крепост „Хоталич”

Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и областният управител на Габрово Николай Григоров откриха официално реставрираните и новоизградени обекти в Средновековния град и крепост „Хоталич”. „Този проект е едва началото в развитието на Севлиево като туристическа дестинация”, сподели кметът…

Победители в конкурса

По време на официална церемония кметът на Севлиево д-р Иван Иванов връчи наградите на победителите в националния конкурса „Хоталич - моето пътуване в Средновековието”. Първа награда в категорията за картина получи „Пред портите на Хоталич“ на художника Васко Василев. На…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.