НачалоКонкурсСтихотворениеВелизар Гаврилов: "Хоталич - величествен и древен!"

Велизар Гаврилов: "Хоталич - величествен и древен!"

Хоталич – величествен и древен!

Хоталич – величествен и древен,
крепост съхранила историята наша!
Всяка каменна стена,
разказва хиляди неща!
Всеки камък е късче от една епоха!

Нека запазим историята свята!
Да я прославим в новото време.
Нека пребъде епохата древна,
днес, тук и сега!

 

Още в тази категория: « Кристина Пеева: "Хоталич"

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.