НачалоЗа проектаКрайни бенефициенти

Български и чуждестранни туристи, посещаващи град Севлиево – 2000 души месечно.
Жителите на Община Севлиево – 42 516 души.
Тур операторите на територията на страната и чужбина – 100.
Градовете от региона, които са известни туристически дестинации – Габрово, Трявна, Троян, Велико Търново и др.

Още в тази категория: « Целеви групи Дейности »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.