НачалоКонкурсСтихотворениеПавлин Марков: "Да видиш Хоталич"

Павлин Марков: "Да видиш Хоталич"

Да видиш Хоталич, таз крепост вековна -

Аз знам, че за българин туй е наслада чутовна,

Видяното там ще остане във твоята памет

И гледки красиви завинаги взора ще мамят…

Да видиш Хоталич е гордост и радост

И вечно ще носиш във себе си тази наслада:

Шептят старините, когато вървиш сред Хоталич,

Хоталич пробужда във тебе завети заспали,

От тези стени сякаш лъха на крепкост и сила-

Такава магия във тях се е сякаш стаила…

Аз знам,че за българин туй е наслада чутовна –

Лелеяна мъдрост е скрита в таз крепост вековна

И вечно ще знам, че е гордост да видиш Хоталич -

Чудесната сила и хубост във нея събрала…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.