НачалоГалерия
RSS
СМР към 28.06.2013 г. (23)
СМР към 28.06.2013 г.
Брой снимки в категорията: 23
Прегледана категория: 5964x
Първа копка (8)
Първа копка
Брой снимки в категорията: 8
Прегледана категория: 2554x
Туристическа борса в Бургас (2)
Туристическа борса в Бургас
Брой снимки в категорията: 2
Прегледана категория: 2497x
Хоталич (58)
Хоталич
Брой снимки в категорията: 58
Прегледана категория: 9861x
СМР към 12.08.2013 г. (25)
СМР към 12.08.2013 г.
Брой снимки в категорията: 25
Прегледана категория: 5091x
Туристическа борса - Варна (8)
Туристическа борса - Варна
Брой снимки в категорията: 8
Прегледана категория: 2085x
Конкурс (46)
Конкурс
Брой снимки в категорията: 46
Прегледана категория: 6413x
Конференция (44)
Конференция
Брой снимки в категорията: 44
Прегледана категория: 6276x
Хаус парти Hotalich Open Air (40)
Хаус парти Hotalich Open Air
Брой снимки в категорията: 40
Прегледана категория: 5170x
СМР към 06.12.2012г. (45)
СМР към 06.12.2012г.
Брой снимки в категорията: 45
Прегледана категория: 6121x
СМР към 01.01.2014г. (34)
СМР към 01.01.2014г.
Брой снимки в категорията: 34
Прегледана категория: 5241x

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.