НачалоОбщина СевлиевоТуризъмИсторически музей "Хаджистояновото училище"

Исторически музей "Хаджистояновото училище"

 Хаджистояновото училище е първото светско училище в град Севлиево и едно от първите десет по българските земи преди Освобождението. Построено е през 1844-45 год. със средствата на големия родолюбец и дарител Хаджи Стоян Николов. В него са разположени експозициите “Археология“ и “Възраждане “ на Историческия музей в Севлиево.

Внушителната сграда в центъра на града и днес носи името на своя дарител. Тя е построена през 1844 година за училищна сграда, която може да побере нарасналия брой желаещи да се учат севлиевски деца. Средствата за нея осигурява изцяло Хаджи Стоян Николов, градски първенец и богат търговец, който през 1925 г. е дарил средства и за построяване на килийно училище. Достойният българин определя част от собственото си дворно място, отделя от личните си средства около 60 хиляди гроша и през 1842 година строежът започва. През 1844 година голямата и представителна сграда в общи линии е завършена.
Едно от първите български светски училища по българските земи, Хаджистояновото училище има и своя достоен пръв учител. За първата учебна година Хаджи Стоян поканил младият Петко Рачев Славейков. Обучението се провеждало по съвременната взаимоучителна метода, малките ученици изучавали българска и свещена история, аритметика, пеене, гимнастика и други предмети, полагали годишен публичен изпит. В продължение на десетилетия тук получили своето образование поколенията млади севлиевци, организирали и провели Априлското въстание в Севлиевския край, а след това изградили свободна България. След Освобождението в града започва изграждането на нови, по-съвременни училищни сгради и Хаджистояновото училище получава ново предназначение. От средата на ХХ век то е основна сграда на Исторически музей Севлиево. Днес тук са разположени постоянните музейни експозиции „Археология” и „Севлиевският край през Възраждането”. Сред експонатите в експозиция „Археология” има ценни образци, някои от които често са включвани в национални изложби, които представят нашата история и култура извън пределите на България. В зала „Възраждане” будят възхита отбрани експонати на възрожденското ни изкуство, както и свети реликви от времето на борбата  за национално освобождение. В специална зала музейните уредници експонират временни изложби по различни поводи и теми, с които провокират интереса на своите посетители от близо и далеч.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.