Галерия „Видима” се намира в центъра на Севлиево, в непосредствена близост от площад „Свобода” с разположените на него сгради на Община Севлиево, хотел „Севлиево – Плаза” и паметник на „Свободата”, за който се смята, че е дело на прочутия италиански скулптор Арнолдо Цокки.
Името на галерията е свързано с най-голямото предприятие в града – „Идеал Стандарт–Видима” – АД. 15 декември 1997 година е датата, на която галерия „Видима” в Севлиево отвори вратите си. Правото да бъдат представени първи в  стените на новата изложбена зала се предостави на малките художници – възпитаници на детската школа за изобразително изкуство.
Основният фокус на дейността на галерия „Видима” е насочен към представянето на съвременни творци. A втори с ярко изразена творческа индивидуалност и смело артистично мислене, чиито имена са синоними на нови явления и авангардни тенденции в българското изкуство. С голям интерес се обръщаме и към миналото, като представяме автори, чието творчество е скрито в сянката на времето, но бележи  връзката на родното със световното изкуство.
През 2010 година част от колекцията на галерия „Видима” – картини, графики, фотографии, пластики се настани в АРТ Зоната - прекрасна нова светла и просторна зала. Постоянната ни експозиция е с музеен характер и историческа стойност, защото отразява промени в динамиката на времето и облика на съвременното изкуство.
Залата на АРТ Зоната е мултифункционална. Тя може да се използва за лекции, конференции, семинари, презентации, представяния на книги, филми и моноспектакли. Културата и изкуството, както и споделянето на общи идеи навсякъде по света са решаващият импулс за срещи, приятелство и разбирателство между хората.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.