НачалоНовиниОбщина Севлиево участва в международната туристическа борса в Бургас

Община Севлиево участва в международната туристическа борса в Бургас

Община Севлиево взе участие в международната туристическа борса “ВАШАТА ВАКАНЦИЯ – 2013“.

12-тото по ред изложение се проведе в културен център “Морско казино” в град Бургас, на 21 и 22 май. В рамките на двата дни Община Севлиево представи своя проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ”, като интегриран туристически продукт и запазена марка „Средновековен град „Хоталич” – мистика, реалност и приключения в сърцето на България.
В туристическото изложение участваха десет държави, като всяка от тях представи своите туристически предимства под мотото „Всяка възраст е възраст за пътуване”. Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация, под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на Константин Гребенаров – областен управител на Бургаска област, и Община Бургас.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.