НачалоНовиниНапредват дейностите, свързани с изпълнението на проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”

Напредват дейностите, свързани с изпълнението на проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”

 
„Дружество по ЗЗД „ЕФОРИЯ”,  със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Шандор Петьофи”№13-15 изпълнява  Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности на средновековен град и крепост Хоталич.
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „СРЕДНОВЕКОВНО СЕВЛИЕВО”,  със седалище и адрес на управление в Гр.Велико Търново, бул.”България” №25, изпълнява  строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и  в райони на туристически атракции, изпълнение на туристическа маркировка на средновековен град и крепост Хоталич.
От „Дружество по ЗЗД „ЕФОРИЯ” е изпълнено до момента: Реставрация на 3 броя средновековни къщи. Изпълнени са изкопни работи, Почистване от диструкции и обрушване, Почистване и измиване лицата на камъните, Направа на каменна зидария от местен камък. Изпълняват се реставрационни дейности на структурите в целия комплекс и подходни пътеки.
От ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „СРЕДНОВЕКОВНО СЕВЛИЕВО”  е изпълнено до момента: Строителство на Обслужващата сграда. Изпълнени са изкопни, кофражни и армировъчни работи. Изградени са фундаментите и стените на сградата. В момента се изгражда покривната конструкция.
Изпълнени са дейностите по трасиране  и полагане на кабела за захранване на обекта от трафопоста.
Изпълняват се дейности по изграждане на довеждащия път. Почистестена е площта, фрезован е съществуващия асфалт. Изпълнени са изкопните работи и е оформено земното легло. Изпълнява се пътната основа от трошен камък и полагане на бордюри. Изградени са 3бр.водостоци.

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договор:  BG161PO001/3.1-03/2010/041 от 20.02.2012 г.
Проект: „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич” Община Севлиево“
Бенефициент: Община Севлиево
Стойност на проекта: 4 153 601.66 лв.                                
Съфинансиране  от ЕФРР: 3 384 749,22 лв.
Начало на проекта: 20.02.2012г.
Край на проекта: 20.02.2014г.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.