НачалоНовини„Средновековните градове – мистика, реалности, бъдеще”

„Средновековните градове – мистика, реалности, бъдеще”

Първа научна конференция на тема „Средновековните градове – мистика, реалности, бъдеще” ще се проведе в петък, 18.10.2013г., от 10.00 часа в ХГ „Асен и Илия Пейкови”, гр. Севлиево. Събитието се организира във  връзка с изпълнението на проект: BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост Хоталич”.

Целта на конференцията е да бъдат дискутирани проблемите, свързани със състоянието, социализирането и перспективите в управлението на културното наследство, както и да бъдат разгледани възможностите археологическото наследство да се използва като ресурс на културния туризъм и като условие за устойчиво развитие на страната и в частност на регионите.

Към момента участие в конференцията са заявили експерти от историческите музеи в Севлиево, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Дряново и Стара Загора.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.