ТАБАХАНА /Работилница за обработване на кожи/
Сред сградите с най-голяма стойност като недвижима културна ценност в Севлиево е Табаханата. Тя е една от десетките, разположени в северната част на града. Там река Росица прави един живописен завой и обособява квартал, който е бил почти изцяло застроен с кожарски работилници. Сградата е известна на севлиевци като „Табаханата на Петю Ванков” по името на нейния последен собственик. Интересен е фактът, че е запазен т.нар. строителен надпис на сградата. Върху специално отредена за целта дъска, с врязани цифри и букви е написано „20 авгус 1873”. Този уникален експонат е част от експозицията „Табашкият занаят в Севлиево” в приземния етаж.
Уменията за обработване на кожи били пренесени от турци от Мала Азия. Постепенно през дългите и тежки години на робството предприемчиви българи усвоявали занаята и започнали да отварят свои работилници.
Към средата на ХІХ век в Севлиево табашкият занаят почти изцяло преминал в ръцете на български майстори. С времето те се специализирали в обработването на кожи от дребен добитък. Това фино производство се усъвършенствало и към края на ХІХ век севлиевските кожи не отстъпвали по своето качество на европейските. Продавали се най- вече във Виена, но имали добър пазар и в Лайпциг, Париж, Дубровник, Петербург, Цариград, Генуа.
Първата експозиция „Табашкият занаят” е открита в началото на 70-те години. Неотдавна тя е обновена и представя етапите в обработването на суровите кожи. След многократните процедури, при които една  кожа минавала през ръцете на табаците десетки пъти, те се опаковали и изпращали на пазарите. Счита се, че чрез упражняването на табашкия занаят преди Освобождението се изхранвала почти една трета от населението на Севлиево. Известна е фамилия Табакови, и досега съществува улица „Табашка”. Експозицията представя доста изчерпателно развитието на така важния за Севлиево и района табашки занаят, за посетителите е приятно изживяване и да се разходят в двора на красивата възрожденска сграда. Посещението в реставрираната табахана в Севлиево ще ви достави удовлетворение, че сте направили още една малка стъпка за запазване на традицията и спомена  за истинските българи – трудолюбиви, предприемчиви и родолюбци.

 

 

 

Още в тази категория: « Паметникът на Свободата

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.