НачалоОбщина СевлиевоТуризъмБатошевски девически манастир

Батошевски девически манастир

 

 

 

Батошевски девически манастир Въведение "Пресветия Богородици"
Намира се в центъра на с.Батошево, Севлиевска община, на 16 км от Севлиево, свързан е с третокласен добре поддържан асфалтиран път.
Батошевският девически манастир „Въведение Пресвятия Богородици” започва съществуването си от късната есен на 1872 г. с първа игуменка монахиня Магдалина. Той е построен от нейния баща, чорбаджията Миню Попкоев, като манастир от семеен тип. Първата дървена църква е осветена през пролетта на 1873 г. от иконом поп Марин Софрониев, чрез поставяне на предварително осветен от Доростоло-Червенския митрополит Григорий антиминс, запазен и до днес.
По време на Априлското въстание от 1876 година в манастира е приготвян хляб за въстаниците и доставян на позициите, отбраняващи селото. След разгрома на въстанието манастирът е ограбен от башибозуците.
Сега съществуващата каменна църква е построена и осветена през 1909 г. от Търновския митрополит Антим. В църквата има икони, които са дело на известните възрожденски иконописци Станислав Доспевски и Цаню Захариев от Трявна.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.