Есе

Стотици години ни делят от времето, когато средновековната крепост Хоталич е била изпълнена с живот. Промените и катаклизмите, които преживява…
Светлите лъчи на жаркото на слънце галеха короните на дърветата. Времето беше леко задушно, но все пак приветливо. Шофирах автомобила…
На пръв поглед старинната крепост Хоталич представлява поляна, отрупана с камъни. Но измежду очуканите скали, някъде там, скрит в пролуките,…
Много пъти сядам и започвам да мечтая за това как се преселвам в миналото, как обикалям из различни кътчета на…
Когато си малко момиче, не се замисляш за корените си. Твоята пътечка напред опира в широко отворени хоризонти. Стъпваш бодро…
Историята е важна наука. Тя ни учи на нашия произход и минало. Важността на историята идва от това, че тя…
Казват, че водата има памет. Неподвластна на моделиране, внушение и тълкувание. Паметта на водата е паметта на света – твърде…
Богато е културното историческо наследство на община Севлиево. Централният град на общината се намира на около 50 км. от староплестолния…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.